Anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm

Anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm

Master Trainer & Consultant

Chuyên gia Tâm Lý – Hành Vi
Chuyên gia Huấn Luyện Lãnh Đạo
Founder & CEO – Tâm Trí Tín Training & Consulting

  • Chuyên gia huấn luyện ứng dụng Tâm lý-Hành vi (CBT: Cognitive Behavioral Therapy) và Trí tuệ cảm xúc (EI: Emotional Intelligence)
  • Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, với khả năng giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh
  • Giám đốc triển khai các dự án tư vấn Doanh nghiệp: Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning), “Lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo” (Leadership Training Roadmap), “Thẻ điểm cân bằng” (Balanced Scorecard), “Văn hoá doanh nghiệp” (Corporate Culture)