Sr. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, OP.

Sr. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, OP.

Dòng Đa Minh Tam Hiệp

  • Nguyên đặc trách Chuyên đề giáo dục TGP.Sài Gòn năm 2022 – 2023
  • Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
  • Cao học Thần Học