Sr. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, OP.

Sr. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, OP,

Dòng Đa Minh Tam Hiệp

  • Đặc trách Chuyên đề giáo dục TGP.Sài Gòn
  • Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
  • Cao học Thần Học