Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP.

Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP.

Cố vấn Chuyên Đề Giáo Dục TGP.SG

  • Cố vấn Chuyên Đề Giáo Dục TGP.Sài Gòn
  • Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
  • Thạc sĩ Tâm lý học