Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh, SJ.

Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh, SJ.

Gđ. Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã

Gđ. Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã, Dòng Tên

Gđ. Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã, Dòng Tên