Lm. GB Nguyễn Quang Tuyến

Lm. GB Nguyễn Quang Tuyến

Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình TGP.SG

  • Trưởng ban Mục vụ Gia Đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn
  • Linh hướng Chuyên Đề Giáo Dục