Sr. Têrêsa Đỗ Thị Thu Hà, OP.

Sr. Têrêsa Đỗ Thị Thu Hà, OP.

Đặc Trách Chuyên Đề Giáo Dục

Đặc Trách Chuyên Đề Giáo Dục từ 2023 đến nay.

Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp